Aktuality

 


 

Stavební bytové družstvo České Budějovice - venkov
U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice, IČ: 00037672, DIČ: CZ00037672, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích odd. Dr. XXXXIII vl. 59

 

Zápis ze schůze shromáždění delegátů
Stavebního bytového družstva České Budějovice - venkov
konané dne 6. září 2018


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis ze schůze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva České Budějovice - venkov, konané dne 6. září 2018 v 15,00 hod. v zasedacím sále Stavebního bytového družstva České Budějovice - venkov, U Malše 1805/20 v Českých Budějovicích.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zahájení
Za představenstvo družstva zahájil shromáždění delegátů p. Jaroslav Filec. Všechny přítomné co nejsrdečněji přivítal a představil notářku Mgr. Magdalenu Vosátkovou, MBA, která dohlížela na průběh hlasování z důvodu navrhované změny stanov.
Shromáždění delegátů bylo svoláno podle čl. 66 Stanov družstva představenstvem družstva. Na tuto schůzi bylo na členských schůzích samospráv zvoleno 21 delegátů, kteří obdrželi pozvánku s pořadem jednání a kompletní dokumentací k projednávaným bodům. Byla též dodržena předepsaná lhůta při rozesílání pozvánek na toto shromáždění.
Článek 66 stanov předepisuje, že nejvyšší orgán družstva je způsobilý se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Podle prezence je přítomno 19 delegátů, což představuje požadovanou nadpoloviční většinu, takže shromáždění delegátů je schopno se právoplatně usnášet.

Schůze shromáždění delegátů se bude řídit následujícím programem:
1) zahájení a schválení pořadu jednání
2) jmenování zapisovatele a volba návrhové a mandátové komise
3) zpráva představenstva o činnosti družstva 2017
4) zpráva kontrolní komise za rok 2017
5) schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
6) Schválení doplatku funkcionářských odměn za rok 2017 a záloh na rok 2018
7) schválení investičních akcí na období 2018
8) odvolání představenstva, včetně předsedy a kontrolní komise
9) změna stanov družstva
10) volba orgánů družstva
11) schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva
12) schválení zvýšení příspěvků na správu
13) schválení interních směrnic družstva
14) diskuze
15) různé návrhy a náměty na další činnost družstva
16) usnesení a závěr


2. Volba pracovních komisí
Bylo přistoupeno k volbě členů mandátové komise, která ověří oprávnění přítomných k účasti na schůzi nejvyššího orgánu našeho družstva, podá zprávu o počtu přítomných a k hlasování oprávněných a o tom, zda je shromáždění delegátů způsobilé se usnášet a která dbá o správnost hlasování. Představenstvo navrhlo za členy mandátové komise:
p. Čestmír Cvach
p. Petr Bronec
p. Mgr. JAROSLAV MICHAL

Navržení členové mandátové komise byli všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n i . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že navržení byli zvoleni za členy mandátové komise.
Dále je třeba zvolit členy návrhové komise, která připraví návrh na usnesení z dnešního jednání. Představenstvo navrhlo za člena návrhové komise: p. Annu Noskovou
Navržení členové návrhové komise byli všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n i . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že navržení byli zvoleni za členy návrhové komise.

Do funkce zapisovatele byla jmenován p. Mgr. JAROSLAV MICHAL
Řídící schůze p. Jaroslav Filec poděkoval delegátům za provedenou volbu a přistoupil k dalšímu bodu programu.

Zpráva mandátové komise
Je přítomno 19 delgátů, což představuje 90,47%. Shromáždění je schopné se usnášet.

3. Zpráva představenstva o výsledcích činnosti a hospodaření družstva v r.2017
Zprávu přednesl místopředseda představenstva p. Jaroslav Filec. Příloha čísl. 1.
Po krátké diskuzi přistoupil k dalšímu bodu programu.

4. Zpráva kontrolní komise
Zprávu přednesl člen kontrolní komise p. Lubomír Křenek. Příloha č.2.
Řídící schůze p. Jaroslav Filec poděkoval za přednesenou zprávu a přistoupil k dalšímu bodu programu.

5. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017.
Delegáti byly seznámeni s výsledkem účetní závěrky, která pro rok 2017 byla uzavřena účetní ztrátou. K tomuto bodu byla vedena diskuze a bylo požadováno vysvětlení důvodů vzniku ztráty. Vysvětlení se ujal pozvaný člen družstva p. Bc. Filip Dubský, DiS. MBA, který objektivně zdůvodnil příčiny vedoucí k vykázání ztráty v účetní závěrce. Hlavními důvody účetní ztráty bylo vypořádání prodaných pohledávek za členy družstva p. Hule a p. Durčo, které byly v roce 2016 prodány se ziskem a v roce 2017 došlo k jejich anulaci insolvenčním soudem. Delegáti toto vysvětlení považují za dostatečné.
Řídící schůze dal hlasovat o schválení účetní závěrky za rok 2017 a úhradu ztráty z fondu nerozděleného zisku.
Návrh představenstva byl všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že účetní závěrka byla schválena.

Delegáti vznesli návrh na usnesení, aby dlužníci byli po první dlužné platbě za první měsíc upomínáni a účtovány poplatky dle sazebníku a po maximálně po 3 měsících dlužné platby za úhrady spojené s užíváním bytu byli vyzváni předžalobní výzvou k dohodě o splátkách a dále bylo soudně vymáháno tak, aby nebylo možné opakovat případy z minulosti, kdy dlužné nájemné převýší částky statisíců.


6. Schválení doplatku funkcionářských odměn za rok 2017 a záloh na rok 2018
Řídící schůze p. Jaroslav Filec přednesl návrh na celkový objem funkcionářských odměn ve shodné výši jako v předchozích letech, a to ve výši 108.000,-Kč.
Návrh představenstva byl všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že doplatek funkcionářských odměn za rok 2017 a záloha na rok 2018 byla schválena.

7. Schválení investičních akcí na rok 2018
Řídící schůze p. Faroslav Filec seznámil přítomné delegáty s nutností nákupu osobního automobilu v souvislosti s chystanou obměnou představenstva a změnou přístupu k obhospodařovanému majetku, včetně zlepšení výkonu správy domů v osobním vlastnictví s cílem zkvalitnění vykonávané správy za účelem udržení konkurenceschopnosti a zachování příjmů družstva. K tomuto bodu se vznesla diskuze, kde bylo věcně argumentováno, zda zvolit nákup vozu pomocí úvěru od financující banky, nebo zda zvolit operativní leasing. Výhody operativního leasingu byly vysvětleny přítomným delegátem, který dal tomuto podnět. Představenstvo nemělo jasnou představu o metodě nákupu vozu, tudíž nechalo diskuzi volně plynout. Výsledkem diskuze byl návrh usnesení, že družstvo k nákupu vozu použije operativní leasing, který bude obsahovat kompletní náklady na zákonné a havarijní pojištění, silniční daň, daň za rádio a kompletní servisní náklady, tak aby nebylo nutné investovat do oprav vozu a byl dodržen navrhovaný rozpočet. Představenstvo korigovalo návrh obavou, zda vzhledem k aktuální účetní závěrce splní družstvo podmínky pro poskytnutí operativního leasingu a že by nákup vozu do majetku mohl být výhodnější při jeho následném prodeji po odpisové době. Delegáti upravili svůj návrh následujícím způsobem:
Navrhujeme nákup vozu na operativní leasing včetně kompletní nákladů na zákonné a havarijní pojištění, včetně servisních nákladů v měsíční splátce. Pokud by byl odepřen operativní leasing leasingovou společností z důvodu účetní ztráty v účetní závěrce, navrhujeme nákup použitého vozu na úvěr od financující banky. Výběrem metody financování a výběru vozu je pověřeno představenstvo.
Pro návrh hlasovalo 18 delegátů a návrh byl hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, 1 delegát se zdržel hlasování.
Řídící schůze konstatoval, že nákup vozu byl schválen.

8. Odvolání představenstva, včetně předsedy a kontrolní komise.
Řídící schůze p. Jaroslav Filec přednesl návrh představenstva na odvolání kompletního představenstva, včetně jeho předsedy a kontrolní komise. K tomuto bodu přečetl dopis od dlouholetého předsedy představenstva Jaroslava Korčáka, který jej vlastní rukou napsal. V dopise delegátům se omluvil za svou nepřítomnost, která je způsobena jeho zdravotním stavem. V roce 2017 se pan předseda Jaroslav Korčák podrobil náročné operaci krční tepny, z jejíž následků se ještě plně nezotavil. Následkem této skutečnosti, již nadále nemůže plnohodnotně vykonávat svoji funkci. Vlivem této skutečnosti a s ohledem na klesající počet členů družstva představenstvo rozhodlo o změně počtu členů představenstva. S tímto krokem je svázáno odvolání toho současného, změna stanov a volba nového.

Pro návrh představenstva hlasovalo 18 delegátů. Návrh byl hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n. Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, 1 delegát se zdržel hlasování.
Řídící schůze konstatoval, že návrh na odvolání představenstva včetně jeho předsedy a kontrolní komise byl schválen.

9. Změna stanov
Řídící schůze přednesl návrh na změnu stanov v článku 72, který upravuje počet členů představenstva na toto nové znění:
Představenstvo má 5 členů a jednoho náhradníka. Náhradník nastoupí na uvolněné místo člena představenstva po písemném vyzvání představenstvem.
Řídící nechal o návrhu změny stanov hlasovat.
Návrh představenstva byl všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že změna stanov byla schválena.

10. Volba orgánů
Delegáti obdrželi kandidátku členů představenstva a byly s ní seznámeni. Řídící schůze p. Jaroslav Filec vznesl dotaz, zda má někdo jiný návrh na členy představenstva a kontrolní komise, než jak je uvedeno na kandidátní listině. Nikdo neměl doplňující návrh. Řídící tudíž přistoupil k jednotlivé volbě kandidátů. Každý s navržených kandidátů se delegátům představil. Dotaz delegátů byl k navrženému členovi panu Bc. Filipu Dubskému, DiS. MBA, který byl požádám, aby se delegátům podrobněji představil. Pan Dubský uvedl, že je mu 35 let, vystudoval vysokou školu se zaměřením na obchodní právo a ve studiu dále pokračuje, dále je diplomovaný specialista a magistr ekonomie. V oblasti bytového hospodářství se pohybuje 13 let, z čehož 10 let pracoval v oblasti odečtů a rozúčtování spotřeb energií bytových domů a již 3 roky vede úspěšně společnost s.r.o. zabývající se primárně účetnictvím. Přítomná notářka na dotaz, zda se nejedná o střet zájmů tuto skutečnost vyvrátila. Vize směřování družstva je ve stabilizaci problematických záležitostí v oblasti převodů bytů, dále zlepšení výkonu správy vlastního majetku a majetku vlastníků, stabilizace příjmů z výkonu správy a její rozšíření o nové klienty. Dále se družstvo zaměří na možnosti pořádání vzdělávacích seminářů z oblasti SVJ z důvodu snížení rozpočtové náročnosti střediska správy. Po představení kandidátů se přistoupilo k jednotlivému hlasování o kandidátech do představenstva.


Řídící schůze nechal hlasovat o navrženém kandidátovi Petru Broncovi.
Kandidát byl všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že pan Petr Bronec byl zvolen jako člen představenstva.
Řídící schůze nechal hlasovat o navrženém kandidátovi Čestmíru Cvachovi.
Kandidát byl všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že pan Čestmír Cvach byl zvolen jako člen představenstva.
Řídící schůze nechal hlasovat o navrženém kandidátovi Anně Noskové.
Kandidát byl všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že pani Anna Nosková byl zvolena jako člen představenstva.
Řídící schůze nechal hlasovat o navrženém kandidátovi Zdeňku Přibylovi
Kandidát byl všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že pan Zdeněk Přibyl byl zvolen jako člen představenstva.
Řídící schůze nechal hlasovat o navrženém kandidátovi Bc. Filipu Dubském,DiS., MBA
Kandidát byl všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že pan Bc. Filip Dubský, DiS. MBA byl zvolen jako člen představenstva.

Dále bylo přistoupeno k volbě členů kontrolní komise. Řídící schůze nechal hlasovat o navrženém kandidátovi kontrolní komise Ing. Karlu Kolářovi.
Kandidát byl všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že pan Ing. Karel Kolář byl zvolen jako člen kontrolní komise.
Řídící schůze nechal hlasovat o navrženém kandidátovi kontrolní komise Jaroslavu Filcovi.
Kandidát byl všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že pan Jaroslav Filec byl zvolen jako člen kontrolní komise.
Řídící schůze nechal hlasovat o navrženém kandidátovi kontrolní komise Mgr. Jaroslavu Michalovi.
Kandidát byl všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že pan Mgr. Jaroslav Michal byl zvolen jako člen kontrolní komise.
Řídící schůze dále vyzval přítomné delegáty k navržení kandidáta na post náhradníka do představenstva. Delegáti žádný návrh nepřednesli a o temto post se nikdo dobrovolně nepřihlásil. Řídící schůze konstatoval, že post náhradníka člena představenstva zůstane neobsazen.

11) Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva.
Řídící schůze přednesl další bod z pořadu jednání, jehož obsahem byla hlavně odměna předsedy představenstva ve výši 23.000,-Kč. Z řad delegátů byl vznesen dotaz, zda se vzhledem k rozsahu odpovědnosti a časové náročnosti výkonu funkce jedná o adekvátní odměnu, zda by tato odměna neměla být vyšší. Odpověď na tuto otázku byla požadována po budoucím předsedovi panu Bc. Filipu Dubském, DiS., MBA, který delegátům odpověděl, že odměna v tomto rozsahu samozřejmě není adekvátní, ale toto je maximum možného, co je v rámci současného rozpočtu možné nabídnout. Pokud se podaří družstvu zvýšit příjmy mimo členské příspěvky, bude možné se na budoucích shromážděních možné bavit o zvýšení této odměny. Současná výše odměny je na stejné úrovni, kterou pobíral bývalý předseda. Tento přístup delegáti ocenili a řídící schůze přistoupil k hlasování.
Návrh na měsíční odměnu byl všemi hlasy přítomných delegátů s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že měsíční odměna byla schválena.

12) Schválení zvýšení příspěvku na správu
Představenstvo v materiálech které zaslalo delegátů poskytlo i rozpočet za 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018. Vlivem klesajícího počtu členů družstva a odchodu domů ze správy družstva klesl příjem střediska správy do záporných čísel. Rozpočet na 2018 se podaří udržet téměř vyrovnaný, a to jen díky tomu, ze bývalý předseda pan Jaroslav Korčák je nemocen a nebyla mu vyplácena žádná měsíční odměna. Současné příspěvky nepokrývají aktuální potřeby pro chod družstva a z tohoto důvodu je nutné přistoupit k jejich zvýšení. Představenstvo na základě rozpočtu navrhuje zvýšení na částku 235,-Kč měsíčně.
Řídící schůze nechal o návrhu hlasovat
Pro návrh hlasovalo 18 přítomných delegátů a návrh byl s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, 1 delegát se zdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že zvýšení členského příspěvku bylo schváleno.

13) Schválení interních směrnic družstva
Tento bod se vztahuje k novému ceníku služeb, které družstvo poskytuje svým členům za základě jejich individuální žádosti a potřeby. K tomuto tématu bylo jen upřesněno, že se jedná o služby, které potřebují jedinci, kteří o ně žádají, tudíž není důvod, aby náklad na jejich vyřízení nesli všichni členové družstva ze svých příspěvků.
Pro návrh hlasovalo 18 přítomných delegátů a návrh byl s c h v á l e n . Nikdo neměl pozměňující návrh, nikdo nebyl proti, 1 delegát se zdržel hlasování. Řídící schůze konstatoval, že interní směrnice byly schváleny.

14) Diskuze
V diskuzi delegáti navrhli, aby bylo do všech domů umístěna informační tabule se seznamem dodavatelů služeb a telefonních čísel v případě poruchy, či potřeby řešit neodkladně závady.
Dále bylo upozorněno na to, že společnost Meratherm nedává lidem kopie odečtových listů a tím je znemožněna zpětná kontrola. Dohodla se náprava.
Delegát za oblast Hluboká nad Vltavou upozornil na nutnost vyhotovení prohlášení vlastníka v budově Nerudova 826, jelikož v listopadu budou členové sankcionování za nedodržení podmínek poskytnuté hypotéky, a to i přes skutečnost, že družstvo se zavázalo u určitém termínu byty převést. Nové představenstvo slíbilo okamžitou nápravu.
Byl vznesen požadavek na školení kotelníků, kterým se bude představenstvo zabývat.
Budovatelská 913 trápí nutnost vyřešení přístřešku na kontejnery na odpad. I tímto podnětem se bude představenstvo zabývat.

15) Různé návrhy a náměty na další činnost družstva
Žádný z přítomných delegátů neměl žádný návrh, či námět.

16) Usnesení
Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva České Budějovice – venkov schvaluje:
• schválení účetní závěrky za rok 2017 a vypořádání hospodářského výsledku z fondu nerozděleného zisku. Toto usnesení bylo schváleno 100% přítomných delegátů
• schválení doplatku funkcionářských odměn za rok 2017 a záloh na rok 2018 v objemu 108.000,-Kč. Tento návrh byl 100% přítomných delegátů schválen.
• schválení investičních akcí – nákup osobního automobilu. Přijato usnesení o pořízení operativního leasingu a v případě, že by družstvo nesplnilo podmínky pro jeho získání vlivem účetní závěrky, schvaluje se pořízení použitého vozu. Tento návrh byl schválen 100% přítomných delegátů
• odvolání představenstva a kontrolní komise. Toto usnesení bylo schváleno 94,44% hlasů přítomných delegátům
• změnu stanov v článku 72, o počtu členů představenstva. Nově bude mít představenstvo 5 členů. Tento návrh by schválen 100% přítomných delegátů.
• volební kandidátku, všichni členové, kteří byly představenstvem navrženi byly jednotlivě zvoleny do funkce 100% hlasů přítomných delegátů.
• smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva s měsíční odměnou 23000,-Kč hrubého. Tento návrh byl schválen 100% přítomných delegátů.
• zvýšení členských příspěvků na správu na 235,-Kč měsíčně. Tento návrh byl schválen 90,47% hlasů přítomných delegátů.
• interní směrnice družstva – ceník úkonů. Tento byl schválen 90,47% hlasů přítomných delegátů.
• vnitrodružtevní půjčku ve výši 100.000,-Kč na rekonstrukci domu Otěvěk s 1% úrokem. Tento návrh byl schválen 100% hlasů přítomných delegátů.
• výplatu funkcionářské odměny v měsíční periodě z důvodu úspory na odvodech sociálního a zdravotního pojištění. Tento návrh byl schválen 100% přítomných delegátů.
• převod 15.000,-Kč z fondu nerozdělený zisk do fondu FKSP na příspěvek na obědy zaměstnanců družstva. Tento návrh byl schválen 100% přítomných delegátů.


Schůze delegátů pověřuje:

• delegáti pověřují představenstvo, aby důrazně vymáhalo dlužné poplatky spojené s užíváním bytů a již po první dlužné platbě dlužníka upomínalo a při třech dlužných platbách, aby zaslalo předžalobní výzvu. Tento návrh bylo schváleno 100% hlasů přítomných delegátů.
• v souladu s ustanovením platného zákona o vlastnictví bytů realizovat podmínky pro převod bytů a nebytových prostor do vlastnictví člena družstva.
• zabývat se podněty z diskuse na dnešním shromáždění delegátů.

Řídící schůze p. Jaroslav Filec se dotázal, zda má někdo připomínku k návrhu na usnesení.
Jelikož tomu tak nebylo, nechal o návrhu hlasovat. Pro přijetí usnesení hlasovalo 19 delegátů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo jednomyslně přijato.

10. Z á v ě r
Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny body schváleného programu a nikdo z přítomných již neměl žádné další dotazy ani připomínky, poděkoval řídící schůze p. Jaroslav Filec všem za jejich účast na dnešní schůzi a jednání schůze v 17,50 hod. u k o n č i l .

Ověřovatelé zápisu:
Anna Nosková …………………………………

řídící schůze:
Jaroslav Filec.......................................................